Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 119
  • Wczoraj: 1430
  • Ten tydzień: 1549
  • Ten miesiąc: 27807
  • Wszystkie: 1021417

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul.
Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

 

Ogłoszenie w BZP nr 542449-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ROZBUDOWĘ Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza nr 7 i nr 9, budowa łącznika pomiędzy tymi budynkami, budowa instalacji wewnętrznych m.in.: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji z odzyskiem ciepła, przeciwpożarowej, alarmowej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, klimatyzacji, a także wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, (energii elektrycznej) oraz wykonanie zagospodarowania terenu w tym m.in.: chodników, parkingu i altany śmietnikowej. Budynek ma być w wybudowany zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto prace rozbiórkowe budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem pali betonowych wokół trzech pozostawionych ścian i ściany sąsiedniego budynku oraz rozbiórkę garażu znajdującego się na dziedzińcu budynku przy ul. Mickiewicza 7.

Budynek znajdujący się u zbiegu ulic Wesołej i Mickiewicza (przeznaczony do częściowej rozbiórki) nie jest obiektem zabytkowym ale jest elementem zabytkowej zabudowy ul. Wesołej wpisanej do rejestru zabytków pod nr A 391 oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 898. Zamawiający informuje, iż w lokalizacji inwestycji istnieje ograniczona możliwość składowania materiałów budowlanych oraz zaplecza budowlanego, co wykonawcy winni uwzględnić w trakcie opracowania ofert.

Całość zadania podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przeprowadzenia robót budowlanych i oddaniu do użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem windy i łącznika między budynkami. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Po zakończeniu etapu 1 Zamawiający zastrzega sobie czas na przeprowadzenie przeniesienia pracowników wraz z meblami i wyposażeniem między budynkami.

 

2.   Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

 

a)        projekt umowy – stanowiący Załącznik nr 7 do siwz,

b)       projekty budowlane – stanowiące Załącznik nr 8 do siwz,

c)        przedmiary robót – stanowiące Załącznik nr 9 do siwz,

d)       specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące Załącznik  nr 10 do siwz,

e)        Decyzja Prezydenta Miasta Kielce – pozwolenie na budowę – stanowiąca Załącznik nr 11 do siwz,

 

45216110-8 – Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

 

Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego zawarte są w załączonym ogłoszeniu i SIWZ.

 

Kielce, dnia 21.05.2020 rok.