Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 17
  • Wczoraj: 539
  • Ten tydzień: 1148
  • Ten miesiąc: 1761
  • Wszystkie: 445136

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach, Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej i Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju.

OGŁOSZENIE
PROKURATOR OKRĘGOWY W KIELCACH
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach, Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej i Prokuraturze Rejonowej w Busku-Zdroju.
 

Ilość etatów: 5
 
Asystentem Prokuratora może być osoba, która spełnia następujące wymogi:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończyła wyższe studia w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
4)    ukończyła 24 lata.
 
Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:
1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2)    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3)   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza 7, pokój 109 lub drogą pocztową na adres Prokuratury w terminie do dnia 16.06.2020 r.
 
W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach. Konkurs składa się z trzech etapów:
1.    wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.    testu, obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3.    rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 106. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. (bez obecności kandydatów). Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Kielcach www.prokuratura.kielce.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Osoby, które zostaną zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 miesięczny staż asystencki.

Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Przebieg konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838).
                            

    Prokurator Okręgowy

    Dariusz Dryjas